Link in de kabel vzw

In een steeds meer gemediatiseerde samenleving is het van essentieel belang dat iedereen mee is. Voor jongeren lijkt dit een evidentie, maar toch blijkt uit onderzoek en onze dagelijkse praktijkervaring dat een klein maar belangrijk deel van de vlaamse jongeren nog slachtoffer is van digitale uitsluiting. Net omdat offline jongeren binnen hun generatie veruit in de minderheid zijn, zijn ze bijzonder kwetsbaar voor marginalisering of uitsluiting.

Reeds 10 jaar bestrijdt Link in de Kabel de digitale kloof bij maatschappelijk kwetsbare jongeren. Hierbij zien we digitale vaardigheden en mediawijsheid niet als een doel op zich maar eerder als een middel tot sociale vooruitgang en een wapen in de strijd tegen (kans)armoede.

Met maatschappelijk kwetsbare jongeren bedoelen we jongeren die lijden onder een vorm van sociale uitsluiting: kansarme jongeren, nieuwkomers, jongeren in een residentiële setting (bv. bijzonder Jeugdzorg of gehandicaptenzorg).

Ook meer en meer jongeren uit kansrijke groepen zijn slachtoffer van digitale uitsluiting. Bij deze laatste groep situeert het probleem zich niet zo zeer op het vlak van toegang of financiële mogelijkheden maar aan een beperkt niveau van mediawijsheid.

Link in de Kabel wil de expertise die in de afgelopen 10 jaar verzameld werd maximaal ontsluiten voor iedereen die er baat bij heeft.

Historiek

Het verhaal van Link in de Kabel start eind jaren ’90. Een tiental Leuvense organisaties die kansarme jongeren begeleiden (jongerenwerkingen van buurthuizen, residentiële begeleidingscentra, vormingsorganisaties etc.) namen hun verantwoordelijkheid op en proberen hun steentje bij te dragen om de digitale kloof te dichten.

In hun poging dit te realiseren stootten ze echter allemaal op dezelfde problemen en behoeftes. Op initiatief van Kinderwerking Fabota (Buurthuis Lampeke), Arktos (vormingsorganisatie voor maatschappelijk kwetsbare jongeren), Medisch pedagogisch Centrum Terbank (instelling binnen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), Jeugdhuis Den Tube (werking kansarme jongeren) werden deze behoeftes in 2001gebundeld in een charter. Dit charter werd mee ondersteund en ondertekend door nog een zevental andere sociale jongerenorganisaties uit het Leuvense. Hieruit groeide een raamakkoord om voor een aantal gemeenschappelijke praktische noden een antwoord te bieden.

In de tweede helft van 2005 werd de feitelijke vereniging een heuse VZW en werd er een coördinator aangeworven. In de jaren die daarop volgden, werd het computerleercentrum opgericht en werden de fundamenten van Link in de Kabel gelegd.

Jarenlang was Link in de Kabel gevestigd in de Leuvense Riddersbuurt boven buurthuis ’t Lampke, maar toen werd het tijd voor een nieuw hoofdstuk. Vanaf 1 januari 2018 verhuisde het medialab naar de Paul van Ostaijenlaan 22 te Leuven.

top
top

Samenwerking

Link in de Kabel werkt nauw samen met verschillende buurtorganisaties. Zo gaat de mediacoach van Link in de Kabel wekelijks langs bij de Leuvense kinderwerkingen Kettekeet, Fabota, Casablanca en de Kettebende met iPads om ze leerrijke apps te laten testen en om mediawijze onderwerpen bespreekbaar te maken. Iedere donderdagvoormiddag wordt bij Tander rond creatieve ICT-vaardigheden gewerkt en bij de Switch en Ave Regina worden maandelijks interactieve sessies rond mediawijsheid gehouden. De kinderen uit de leefgroep Tweekleinewegen van Terbank krijgen individuele computerles op de computer in de leefgroep zelf. Ook is er een constante samenwerking met de jongeren van den Tube.

Link in de Kabel werkt op inhoudelijk vlak nauw samen met de onderzoeksgroep eSocialWork van de UCLL.

Lidk wordt gesteund door:

sponsorlogos

top

Beeldbank

Link in de kabel

logo

Diginatives

logo

beeldmateriaal

Get-real

logo

beeldmateriaal

BRE3DBEELD
top